اخبار سايت سازمان مجاهدين خلق ايران - www.mojahedin.org
10/21/2008 1:01:22 PM

یكى از مقامهاى رژیم آخوندى به اعدام 33هزار و 700نفر در جریان قتل عام سال1367 اعتراف كرد
معاون تحقیق و بررسی وزارت اطلاعات آخوندها در دوران آخوند فلاحیان در یك نوار ویدئویی كه اخیرا منتشر شده برای اولین بار در یك اعتراف تكان دهنده اعلام كرد رژیم آخوندی در جریان قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367، 33 هزار و 700نفر را اعدام كرده است. اعدام شدگان در گورهای جمعی دفن شدند وی كه رضا ملك نام دارد و از همكاران سعید امامی بوده، پس از مرگ سعید امامی در جریان افشای قتلهای زنجیرهیی و درگیریهای باندی برسر آن، دستگیر شده و در بند 209وزارت اطلاعات نگهداری می شده است. رضا ملك پس از هفت سال در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات در یك نوار ویدئویی خطاب به دبیركل ملل متحد به اعترافات تكان دهندهیی از جنایاتی كه توسط وزارت آدمكشان صورت می گیرد، اذعان كرده است. به اعتراف معاون سابق اطلاعات آخوندها، 170تا190گور جمعی در نقاط مختلف وجود دارد. تنها در تهران بیش از 100زندان و شكنجه گاه مخفی مربوط به وزارت اطلاعات دایر شده است. به بخشهایی از این اعترافات توجه كنید: عالیجناب 209 با بیش از یكصد سلول مدتی است وسعت پیدا كرده، تعدادی سلول جدید و بیغوله ساخته اند، دو اتاق ساختند و تعدادی از سلولهای قدیم را دو تا یكی كردند. اتاقهای شكنجه و آگوستیك حتی درهایش ایزوله است، مگر سیاهچالی وحشتناك زیر ساختمان كه در و دیوارش آگوستیك است، صدا بیرون نیاید و این تازه یك نمونه كوچكی در اوین است. ساواما بیش از یكصد زندان مخفی و اقماری در تهران دارد. آری عالیجناب این سیاهچالها را در كل كشور هم‌چون سلاخ خانههای سنتی اداره می كنند. و تعداد سلولهایشان در كل كشور عالیجناب اگر شما به دنبال نسل كشی و جنایتكاران می گردید، در ایران بیش از 170تا 190 شاید هم بیشتر گور دستجمعی وجود دارد. عالیجناب در واقع از یك كامیون كوچك تا سه چهار كانتینر حتی در صد بسیار زیادی از گورهای از گورهای از جنازه است. اونها را خالی و تهی از جنازه است. آنها را خالی از جنازه تحویل خانوادهها داده اند. توضیح بیشتر بدهم، عالیجناب در بعضی از آن لباس را زیر مقداری بتون آماده مدفون كردند و سنگ روی آن گذاردند كه خانواده حتی نتواند نبش قبر كند. اجساد این گروهها عمومی به طور دستجمعی در عمق زمین مفقود گشتند. جوانان و نوجوانانی كه از یازده و دوازده ساله به بالا البته زنان باردار نیز شامل می شود. عالیجناب این جنایتها به دست همین انسان نماها كه شعار دروغین اسلام و انقلاب و صدور آن به دنیا را می دهند انجام می پذیرد، بله به دست همین آخوندهای فریب كار و مستبد صورت می گیرد. عالیجناب جنایت این رژیم به حدی است كه در طی چند شب در سال 67 بیش از 33هزار و 700نفر زندانیان دارای حكم پنج سال دو سال، یك سال حكم داشتند، اعدام و در گورهای دستجمعی توسط كانتینرها و بلدوزرها به خاك سپرده شدند. و در مقابل این رژیم سفاك و ملایان فریبكار و جنایت پیشه بسیار مظلومانه به خاك سپرده شدند. این است ثمره حكومت ولایت مطلقه فقیه همه چیز انسان را به كام مرگ و آتش كشیده است.