اخبار سايت سازمان مجاهدين خلق ايران - www.mojahedin.org
8/28/2008 11:39:34 PM

متحصنان در ژنو، بر مسئوليت نيروى چند مليتى و آمريكا در حفاظت از ساكنان اشرف تاكيد كردند

سومین روز تحصن حامیان مقاومت وخانوادههای مجاهدان اشرف با برپایی تظاهرات، ایراد سخنرانی، برگزاری نمایشگاه جنایات رژیم آخوندی و قرائت پیامهاى همبستگی ادامه یافت. حامیان مقاومت با فعالیتهای خود، ضمن جلب توجهات به خطرات انتقال حفاظت ساكنان اشرف، بر مسئولیت نیروی چند ملیتی و آمریكا تأكید كردند و خواستار تضمین آن ازسوی صلیب سرخ بین المللی و ملل متحد شدند در این برنامه كشیش انساندوست سوییسی دانیل سزر شركت داشت و ضمن حمایت ازخواستهای متحصنان گفت: من در تحصن دو سال قبل شما در مقابل كمیساریای عالی پناهندگان شركت داشتم و اكنون باید مبارزه را از سربگیریم. من خود را در نگرانی شما سهیم می دانم و امیدوارم كه همگی متحد و یكپارچه با سمبل این مقاومت خانم مریم رجوی كه به ما گفتند باید شجاع باشیم همراه باشیم و به پیش برویم. آقای محمد رضا روحانی مسئول كمیسیون امور ملیتها در شورای ملی مقاومت ایران كه همراه با حامیان مقاومت وخانوادههاى مجاهدین در این تحصن شركت دارد طی سخنان كوتاهی در جمع متحصنان گفت: چند دقیقه قبل در محوطه ملل متحد مجسمه سمبل مقاومت مسالمت آمیز، گاندی را دیدم و به یادم آمد كه این قهرمان بزرگ بشری هم در زمان خود به موجب حكم دادگاه تروریست شناخته شده بود. 99 سال قبل در چنین روزهایی محمدعلیشاه به همراهی شیخ فضل الله نوری، به جنگ آزادیخواهان رفتند. دهخدا سمبل بزرگ ادب ایران در قرن بیستم، از ایران فراری شد. در چند كیلومتری همین شهر مرثیه تاریخی خود را برای همرزم جوان و نویسنده اش میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل سرود: یادآر ز شمع مرده یاد آر. باز در چند كیلومتری همین جا دكتر كاظم رجوی برادر مسئول شورا و پیشكسوت و معلم همه ما به دست مزدوران رژیم به قتل رسید. امروز راه آن بزرگان را قهرمانان اشرف ادامه می دهند و ما همه اینجا هستیم كه بگوییم پایداری ملت ایران ادامه دارد. آقای روحانی درادامه سخنان خود گفت : صلیب سرخ جهانی سازمان با حیثیتی است .ما میخواهیم كه این سازمان بین المللی حیثیت خود را حفظ كند و توجه كند كه عدم توجه به اشخاصی كه در معرض خطر قرار دارند، جرم شناخته می شود. در سومین روز تحصن ژنو، نمایندگان انجمن زنان ایرانی در استكهلم، انجمن متخصصین ایرانی درهلند و انجمن هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در ایتالیا، باقرائت پیامهاى این انجمن ها نسبت به توطئه ها واعمال فشارهای رژیم ضدبشری آخوندها برای زمینه سازی یك فاجعه انسانی دراشرف هشداردادند. این انجمن ها سازمانهای بین المللی ذیربط و به ویژه كمیساریای پناهندگی وكمیسر حقوق بشر ملل متحد و صلیب سرخ بین المللی را به انجام وظایفشان در تضمین حفاظت ساكنان اشرف فراخواندند وتأكید كردندكه انتقال حفاظت شهر اشرف، چراغ سبزی برای انجام یك جنایت وحشیانه علیه بشریت است. در این تحصن تعدادی از هنرمندان عضو شورای ملی مقاومت نیز شركت داشتند. آقای رضا اولیا هنرمند عضو شورای ملی مقاومت طی سخنانی بر ایستادگی هر چه بیشتر برای برای جلوگیری از انتقال حفاظت قهرمانان اشرف تاكید كرد و گفت ما تا آن روز یعنی تا رسیدن به خواستهایمان این جا هستیم و تا حقوق مردم ایران را نگیریم دست از مقاومت و پایداری برنمی داریم. در سومین روز تحصن ژنو نمایشگاهی از نقض حقوق بشر توسط دیكتاتوری آخوندها برگزار شد