18:01 گرينويچ - دوشنبه 04 اوت 2008 - 14 مرداد 1387 - بی بی سی

'چهارده میلیون نفر زیر خط فقر در ایران'

نشریه آمارهای اقتصادی ایران وابسته به بانک مرکزی ایران گزارش داده که افراد زیر خط فقر در این کشور به حدود 14 میلیون نفر رسیده است.

بر اساس گزارش نشریه بانک مرکزی ایران، تعداد افراد زیر خط فقر در دو سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیشتر شده واز 18 درصد به 19 درصد رسیده است.

این نشریه پژوهشی با استفاده از سه روش "میانگین هزینه، میانگین درآمد و مصرف کالری" خط فقر را بررسی کرده و نتایج هر سه روش تقریبا نتایج مشابهی را نشان می دهد.

برای اندازه گیری خط فقر معمولا از روش محاسبه درآمدها استفاده می شود اما در ایران این روش به تنهایی کافی نیست چون برخی خانواده ها درآمدهای خود را کمتر از رقم واقعی بیان می کنند.

روش دیگر در محاسبه خط فقر، میانگین هزینه سرانه خانوارهاست. محاسبات نشریه آمارهای اقتصادی ایران نشان می دهد که بر اساس این روش خط فقر با افزایش مواجه شده و در سال 1385 به 18 درصد رسیده است.

در روش میانگین درآمد برای تعیین خط فقر، فقیر به شخصی گفته می شود که کمتر از نصف افراد معمولی جامعه درآمد دارد.

اما در روش تعیین خط فقر بر اساس میزان کالری مصرفی، فقیر کسی است که قادر به تامین 2300 کالری حداقل غذای مورد نیاز روزانه خود نیست.

بر اساس پژوهش نشریه بانک مرکزی تعداد افراد زیر خط فقر در فاصله سالهای 1383 تا 1385افزایش یافته است.

گزارش نشریه آمارهای اقتصادی ایران، مربوط به سال های 1383 تا 1385 است و وضعیت یک سال و نیم اخیر را در بر نمی گیرد.

در یک سال و نیم اخیر تورم در ایران دو برابر شده و از حدود 12 درصد به مرز 21 درصد رسیده است. برخی کارشناسان می گویند تعداد فقرا در این مدت به دلیل افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم بیشتر شده است.

وزارت رفاه و تامین اجتماعی تعداد افراد زیر خط فقر را 9 میلیون و 200 هزار نفر برآورد کرده ولی برخی کارشناسان معتقدند که دست کم 9 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند و دو میلیون نفر نیز در زیر خط فقر خشن و گرسنگی قرار دارند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ خط فقر برای هر فرد در جامعه شهری در سال 1385 حدود 73 هزار تومان بوده که با در نظر گرفتن تورم در یک سال و نیم اخیر این رقم به بیشتر از 100 هزار تومان خواهد رسید.

با این حساب، اگر یک خانواده چهار نفره در ماه کمتر از 400 هزار تومان درآمد داشته باشند زیر خط فقر قرار می گیرد.