00:11 گرينويچ - دوشنبه 11 سپتامبر 2006 - 20 شهریور 1385

نعيم سبحانی
بی بی سی - واشنگتن

تأثير حملات يازده سپتامبر ۲۰۰۱ بر زندگی ايرانيان در آمريکا

پنج سال پس از وقوع حملات يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، نظرسنجی ها در اين کشور حاکی از آنست که حدود يک پنجم از آمريکائی ها نگران وقوع حملاتی مشابه هستند.

اين حس اضطراب به ويژه در نيويورک يعنی هدف اصلی حملات پنج سال پيش، به مراتب بيشتر است.

بر اساس نظرسنجی های اخیر، حدود يک سوم مردم اين شهر می گويند که زندگی آنان به روال پيش از يازدهم سپتامبر باز نگشته است.

ولی وقایع يازده سپتامبر ۲۰۰۱ تا چه حد زندگی ايرانی ها را در آمريکا تغییر داده است؟

ملودی ساکن واشنگتن دی سی که پس از يازده سپتامبر 2001 به آمريکا مهاجرت کرده است می گويد: "احساس می کنم آمريکا ديگر مثل سابق يعنی مهد آزادی، که هميشه فکرش را می کردم نيست. به نظر من ترس و وحشت موجود در جامعه همه را تحت تأثير قرار می دهد. امروز زندگی کردن برای ايرانی ها و خارجی ها در آمريکا سخت تر است."

شهريار، مهندس طراح ساکن نيويورک، تجربه ناخوشایند خود در فرودگاه های آمریکا را چنین تشریح می کند: "من شهروند آمريکا هستم ولی به خاطر اينکه محل تولدم يعنی ايران در گذرنامه ام قيد شده، هر دفعه که به خارج سفر می کنم در فرودگاه از من بازجویی می شود. به خاطر صرف ايرانی بودن به ما سوء ظن دارند. هميشه مثل تروريست به ما نگاه می کنند، هرچند که مليت ما عوض شده باشد."

با اين همه تمام ايرانی های ساکن آمريکا با يک چنين مشکلاتی روبرو نيستند.

محمد مهندس الکترونيک در ايالت اورگان دیدگاه متفاوتی دارد: "تأثير حملات يازده سپتامبر بر زندگی من به اندازه تأثيرش بر زندگی هر آمريکايی ديگريست. به نظر من تأثير منفی اين حملات بر زندگی ايرانيان اغراق شده است. رفتار آمريکايی ها با من هيچ تغييری نکرده و اين شايد به اين خاطر باشد که فاصله جغرافيايی بين اورگان و نيويورک بسيار زياد است."

احمد صدری استاد جامعه شناسی در کالج ليک فورست شيکاگو هم معتقد است وقايع يازده سپتامبر زندگی تمام آمريکائيان را دچار يک تغيير اساسی کرد: "امنيت حاکم بر زندگی همه مردم آمريکا صرف نظر از اينکه در اين کشور به دنيا آمده باشند يا مهاجر باشند در يازده سپتامبر از بين رفت. وضعیت آمريکا در حال حاضر تقريبا مانند وضعیت سایر کشورهاست. ما مأمواران امنيتی مسلح را در همه جای دنيا می ديديم ولی در آمريکا شاهد آنها نبوديم. ولی اکنون در آمريکا هم اين وضع وجود دارد. از روز يازده سپتامبر ۲۰۰۱ آمريکا هم از لحاظ عدم امنيت به ساير مناطق کره زمين پيوست."